1. Beheer
De website www.LPAV.nl staat onder beheer van de Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging (verder te benoemen als LPAV). De contactgegevens zijn te vinden op de website.

2. Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.lpav.nl of middels invullen van het aanmeldformulier worden permanent bewaard. LPAV.nl kan de gegevens die door het lid zijn verstrekt onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2a. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2b. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een mededeling en het verstrekken van een nieuwsbrief.

3. Cookies
3a. LPAV.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan LPAV.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacy policy terecht bij LPAV.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
LPAV.nl is gerechtigd de inhoud van de privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

6. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door het lid aan LPAV.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
6a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
6b. Gegevens t.b.v. de aanmelding bij De Jonge Specialist (DJS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), mits hiervoor door het lid toestemming is gegeven op het aanmeldformulier.

7. Aanpassing van lidgegevens
Het lid heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. LPAV.nl kan het lid in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door LPAV.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

8. Inhoud
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin kan de LPAV aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke mogelijk op deze website zou voorkomen. Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

9. E-mailberichten
De informatie verzonden met e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien de ontvanger van het e-mailbericht niet de geadresseerde is of niet gerechtigd is tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt de ontvanger van het e-mailbericht verzocht het bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.